×
×

Kennisbank

De kennisbank biedt een breed aanbod aan documentatie met betrekking tot methaan- en ammoniakreductie.

De kennisbank is thematisch geordend waardoor je vlot kunt vinden waar jij naar op zoek bent.

Dier

Documentatie Dier

De koe ligt aan de basis voor het reduceren van ammoniak- en methaanuitstoot. Er zijn namelijk verschillen tussen koeien in hoe efficiënt ze eiwit kunnen benutten en hoeveel stikstof er in de mest komt. Ook heeft de ene koe genetisch meer aanleg om methaan uit te stoten, dan de andere.

Lees meer
Voer

Documentatie Voer

“Je bent wat je eet” geldt ook voor dieren: het rantsoen dat het dier eet, beïnvloedt energie, gedrag, productie en de ammoniak- en methaanemissies.

Lees meer

Lager ruw eiwit, de koe kan het aan!

Het verlagen van het ruw eiwit in het rantsoen is een belangrijke maatregel om de ammoniakuitstoot te verminderen. Met goede voeding kan de koe een rantsoen met 150 g ruw eiwit aan!
Beweiding

Documentatie Beweiding

Gras en graslandmanagement spelen een belangrijke rol bij het reduceren van ammoniak- en methaanemissies. Beweiden leidt tot minder ammoniak en kan afhankelijk van de graskwaliteit ook leiden tot minder methaanemissie van melkvee.

Lees meer
Stal

Documentatie Stal

In de stal is het belangrijk om mest en urine zo snel mogelijk van elkaar te scheiden om ammoniakemissie te beperken. Ook de methaanproductie in mest kan beïnvloed worden door stalmanagement. Het gaat bij het stalspoor om stalsystemen – dus technische maatregelen – en om managementmaatregelen die voorkomen dat methaan en ammoniak ontstaan in de stal.

Lees meer

Stalmetingen

Om de stikstof- en koolstofkringloop op melkveebedrijven in kaart te brengen, vinden gedurende vier jaar bij 15 onderzoeksbedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven stalmetingen plaats naar ammoniak- en methaanemissies. Een intensief meettraject waarin Wageningen UR en CLM samen optrekken. Wat daarbij komt kijken en wat er wordt gemeten, is in een filmpje bij een van de deelnemers tijdens de installatie van de meetapparatuur in beeld gebracht.
Mestopslag

Documentatie Mestopslag

Aanpassingen van de mestopslag kan ammoniak- en methaanemissies beperken.

Lees meer
Mest uitrijden

Documentatie Mest uitrijden

Tijdens het uitrijden van mest kan ammoniak uit de mest vervliegen. De manier van uitrijden en de omstandigheden tijden het uitrijden zijn bepalend voor de hoeveel ammoniak die emitteert. Ook kan tijdens het uitrijden de methaan die in de mestopslag is gevormd vrijkomen.

Lees meer

Optimaal bemesten doe je zo!

Een zorgvuldige bemesting van het grasland zorgt voor een betere stikstofbenutting en daardoor een hogere, kwalitatief betere gewasopbrengst. Goede drijfmesttoediening leidt bovendien tot lagere kunstmestkosten én minder ammoniakemissie. Maar wat is goed en hoe moet het niet? De beoordelingskaarten van Bemest op z'n Best bieden hiervoor handvatten aan.

Veld-APK

De Veld-APK: jouw handige checklist voor optimaal bemesten.
Ammoniak

Documentatie Ammoniak

In Nederland komt 90% van de ammoniakemissie uit de landbouw. Bijna de helft daarvan (49%) wordt veroorzaakt door de rundveehouderij. Reductie van ammoniak is dan ook een van de belangrijkste doelen voor een toekomstbestendige melkveehouderij.

Lees meer
Methaan

Documentatie Methaan

In Nederland komt 66% van de methaanemissie uit de veehouderij. Binnen de veehouderij is 77% van de uitstoot van methaan afkomstig uit de melkvee- en rundveehouderij. In de melkveehouderij liggen dus grote kansen voor het aanpakken van de broeikasgassen bij het reduceren van de methaanuitstoot.

Lees meer

Magazine 'Methaan uit mest'

Hoe ontstaat methaan uit mest? En hoe kun je de methaanvorming in mest en daarmee de emissie ervan beïnvloeden? Dat (en meer) lees je in het online magazine ‘Methaan uit mest’. Het magazine behandelt de werkingsprincipes en mogelijk oplossingen om methaanemissie uit mest te verlagen (of juist te benutten).
Integrale aanpak

Documentatie Integrale aanpak

Netwerk Praktijkbedrijven pakt ammoniak- en methaanuitstoot integraal aan. Een ‘integrale aanpak’ betekent dat er ook aandacht is voor stikstof, biodiversiteit, weidegang, dierenwelzijn, waterkwaliteit, bodem en inkomen.

Lees meer