×
×

Brede dataverzameling: oorzaak-gevolgrelaties vanuit integraal perspectief

Binnen Netwerk Praktijkbedrijven wordt ontzettend veel data verzameld. Deze data is afkomstig van de 18 onderzoeksbedrijven en kent verschillende focusgebieden, zoals teelt, beweiding, rantsoen en stal. Het is voor het eerst dat zoveel verschillende data in één project bij elkaar komen. Deze unieke aanpak helpt onderzoekers om oorzaak-gevolgrelaties vanuit integraal perspectief op te stellen. En het vormt de basis voor (in de praktijk bewezen) emissiereducerende maatregelen voor ammoniak en methaan.

Brede dataverzameling
Om integraal methaan- en ammoniakemissies te kunnen verlagen is het allereerst van belang om te weten wat er op de melkveebedrijven gebeurt. De 18 onderzoeksbedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven verzamelen en registreren hiervoor veel verschillende data op dagniveau. Op 15 van de 18 bedrijven worden ook stalmetingen verricht.

Voorbeelden van vastgelegde data zijn:

  • De hoeveelheid en samenstelling van ruwvoer en krachtvoer
  • Grasbewerkingen
  • Weidegang
  • Aantallen per diergroep op het bedrijf
  • De hoeveelheid en samenstelling van bemesting

Al deze data komt samen in één opslag, een zogenoemde ‘datalake’. De data wordt vervolgens doorvertaald naar overzichten. De onderzoekers gaan hier op hun beurt mee aan de slag en leggen de verschillende datastromen op elkaar om verbanden op te sporen.

Voorbeeld: op onderzoeksbedrijf X is in zowel de methaanemissie als in het NDF-gehalte van de kuil een stijging zichtbaar. Om na te gaan of er een verband is tussen beide stijgingen wordt gekeken of deze zelfde stijging ook waarneembaar is bij andere onderzoeksbedrijven. Als dit niet het geval is dan heeft de stijging van de methaanemissie een andere oorzaak. Echter, als de stijging wél bij andere bedrijven zichtbaar is dan kijken de onderzoekers verder naar hoe het komt dat de methaanemissie gestegen is. Is het proces van inkuilen veranderd? Wat waren de weersomstandigheden? Is de samenstelling van het gras aangepast? Door idealiter dit soort vragen te stellen proberen de onderzoekers te achterhalen wat de werkingsmechanismen zijn, en of het bestaande of juist nieuwe kennis betreft. Deze nieuwe manier van data verzamelen en analyseren werkt als een katalysator op meerdere onderzoeksgebieden. Integraliteit in een nieuwe vorm.

Unieke aanpak
In tegenstelling tot (andere) onderzoeksprojecten waar vaak alleen op een specifiek bedrijfsonderdeel gemeten en geanalyseerd wordt, kijkt het Netwerk dus met een integrale bril. Deze aanpak van dataverzameling is uniek aangezien verschillende metingen direct aan elkaar gekoppeld worden. Zo worden bijvoorbeeld stalmetingen, mestmonsters en voederwaardes aan elkaar verbonden, wat uiteindelijk de samenhang tussen voer en emissies zichtbaar maakt. Dit helpt de onderzoekers om oorzaak-gevolgrelaties op te stellen. Om kosten te besparen en efficiënter te werk te gaan zijn ook de meetprotocollen achter de dataverzameling op elkaar gelegd en met elkaar verbonden. Zo gebruiken onderzoekers op het gebied van stal, mest uitrijden en beweiding nu alle drie de uitkomsten van dezelfde mestmonsters.

Hoe ver is Netwerk Praktijkbedrijven?
Het was het eerste projectjaar af en toe een zoektocht om de verschillende data van de onderzoeksbedrijven efficiënt (en geautomatiseerd) bij te houden en bij elkaar te brengen. Inmiddels loopt het tweede projectjaar bijna ten einde en gaat dit gelukkig veel beter. Op dit moment wordt gewerkt aan het terugkoppelingsproces (van de data) naar de deelnemers. De bedrijfsbegeleiders gaan op basis van de opgestelde meetrapportages feedback geven. Wat is er in de metingen te zien en wat is er de afgelopen periode bij de melkveehouder gebeurd? Een stijging in de metingen kan bijvoorbeeld al te maken hebben met zoiets ‘simpels’ als een kapotte mestrobot.

Wat is het belang van een brede dataverzameling, wat betekent dit voor de rest van Nederland?
Niet eerder lukte het op zo’n grote schaal om emissiemetingen direct aan voerresultaten te koppelen. Een brede dataverzameling zoals binnen Netwerk Praktijkbedrijven maakt het dus mogelijk om oorzaak-gevolgrelaties op te stellen. Door verbanden met cijfers te onderbouwen kan het Netwerk aan de rest van Nederland laten zien wat wel (en niet) werkt om emissies te reduceren. De toetsing in de praktijk levert maatregelen op die: wetenschappelijk onderbouwd zijn, in de praktijk van alledag toe te passen zijn én emissies reduceren.

Lees verder