×
×

In het voerspoor is veel te halen

Onderzoeksbedrijf Gezino Engberts en ambassadeur Arjan Coppelmans hebben beide hun bedrijf in een 47%-reductiegebied in Overijssel. Beide melkveehouders zijn druk bezig met het verlagen van hun ruw eiwit in het rantsoen en het lukt hen ook om daar flinke stappen in te zetten.

Gezino Engberts

Eén van de 18 onderzoeksbedrijven in Netwerk Praktijkbedrijven is het bedrijf van Gezino Engberts. Hij heeft een vrij intensief bedrijf met 220 melkkoeien in het mooie Twente, in een waterwingebied. Dat brengt extra opgaves met zich mee.

Verlagen ruw eiwit

Het bedrijf van Gezino heeft een huiskavel van 21 ha. Veel meer weidegang zit er voor hem niet in. De huiskavel is nu eenmaal niet groter. Wel kan hij stappen zetten in het verlagen van het ruw eiwit in het rantsoen. Gezino vertelt: 'In 1950 hadden we gemiddeld over de sector nog een stikstofefficiëntie van 50%. Nu zitten we gemiddeld rond de 25%. Zo hoog als in 1950 zullen we niet meer komen, maar er zijn dus zeker stappen mogelijk. Ook op ons bedrijf'.

Meetweken

Elk onderzoeksbedrijf van Netwerk Praktijkbedrijven meet en legt veel kengetallen vast tijdens verschillende meetweken verdeeld over het jaar. Daarvoor verzamelen ze ook vers grasmonsters. Zo weet je wat je voert, ook wat je voert met je zomerstalvoedering. Hier kwamen voor Gezino wel wat verrassingen uit. Zo blijkt ook maar weer dat meer inzicht in je bedrijf belangrijk is om goede resultaten te realiseren.

Andere projecten

Gezino doet aan verschillende projecten mee, niet alleen aan Netwerk Praktijkbedrijven, maar ook aan Boeren voor Drinkwater en de praktijkpilot Koe & Eiwit. Daarnaast volgt hij nog de praktijktraining Bodem & Koe. In het project Boeren voor Drinkwater werken de deelnemers aan het naar beneden brengen van het stikstofbodemoverschot op basis van de KringloopWijzer. Daar gaat het uiteindelijk dus ook weer over stikstof.

Gezino engberts 8 portret Gezino

Gezino Engberts

Onderzoeksbedrijf

'We zijn deelnemer van Netwerk Praktijkbedrijven. Door de brief van minister van der Wal laat ik me niet afleiden en wordt mijn enthousiasme niet minder, al ben ik wel van mening dat de reductiedoelen buitenproportioneel zijn voor de sector. Ik blijf het belangrijk vinden om aan het doel te werken wat we samen hebben. Belangrijk om te laten zien aan beleidsmakers wat kan er en wat kan er niet. We moeten nu niet achteroverleunen, maar juist laten zien wat wel en niet mogelijk is.'

Arjan Coppelmans

Eén van de 69 ambassadeurs van Netwerk Praktijkbedrijven is Arjan Coppelmans. Hij is een import Overijsselaar, oorspronkelijk een Brabander. Samen met zijn vrouw Thea heeft hij een bedrijf in Beerzerveld met 200 melkkoeien en 120 stuks jongvee op 90 ha land. Hij is getriggerd om mee te doen aan het Netwerk, omdat in de aanpak van het voerspoor veel te halen is en hij denkt dat daar ook het verdienmodel ligt.

Wat levert het op?

Het bedrijf is het afgelopen jaar fanatiek aan de slag gegaan met het voerspoor. Dat doet Arjan door een combinatie van weiden en zomerstalvoeren. Hij was benieuwd of hij met een hoger percentage eiwit van eigen land, meer zelf te winnen eiwit en het verbeteren van de eiwitbenutting bij de koeien, zijn technische en milieutechnische resultaten kon verbeteren. En een beter financieel resultaat kon bereiken. 'Als dat hand in hand gaat ben je als ondernemer altijd geïnteresseerd om daar mee aan de slag te gaan' geeft hij aan. Afgelopen jaar hebben ze al aardige stappen gezet op dat vlak. Het percentage vers gras in het rantsoen is gestegen van 5 naar 25%. Dat heeft Arjan het volgende opgeleverd: het ruw eiwit is gezakt van boven de 160 voordat ze begonnen met zomerstalvoeren naar 149 in het afgelopen jaar. Het ruw eiwit is in stapjes naar beneden gegaan. De krachtvoergift voor 100 kg melk is ongeveer gelijk gebleven. Het ureumgehalte is gedaald van 22 naar 16 afgelopen jaar. Dit alles heeft geleid tot een ammoniakreductie van 28 per GVE in 2018 naar 22 per GVE vorig jaar. Arjan vertelt: 'Ondanks het lagere ureum in de melk en veel minder eiwit in het rantsoen, is de melkproductie per koe toch met een paar 100 liter gestegen. Dat is ook een mooie bijkomstigheid'.

Verdienmodel

Arjan zit in een transitiegebied (47%), dus dat is nog even afwachten wat dat gaat brengen. Dit neemt niet weg dat hij dingen in het management wil verbeteren. Het voerspoor vindt hij nog steeds een interessante, omdat het voor melkveehouders heel veel kan brengen en er ook een verdienmodel aan vast zit. Bij andere acties is het soms nog wel twijfelachtig of je er geld mee verdient, want het verhoogt in eerste instantie alleen je kostprijs.

Ambassadeurs

Ambassadeurs krijgen minder begeleiding vanuit Netwerk Praktijkbedrijven dan de onderzoeks- en demobedrijven. De lessen die het Netwerk leert uit de ervaringen van ambassadeurs worden gebruikt bij het inhoudelijk aanscherpen van wat nodig is om 80% van de Nederlandse melkveehouders zo goed mogelijk te kunnen bereiken en te ondersteunen. Meer informatie over de rol van ambassadeurs in het Netwerk vind je hier.

18 Semex Coppelmans Juliantien Fotografie 100589

Arjan Coppelmans

Ambassadeur

'Durf als melkveehouder aan de gang te gaan met eiwitverlaging, want daar valt het meeste geld te verdienen.'

Gerelateerde deelnemers

Gezino engberts 8 portret Gezino

Gezino Engberts

melkveehouder in Markelo

Onderzoeksbedrijf

Overijssel - Zand - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 29894 kg meetmelk / ha

Lees verder