×
×

Mest uitrijden

Mest uitrijden en ammoniak

Mest uitrijden op grasland gebeurt veelal met een zodenbemester of sleepvoet. Een zodenbemester legt de drijfmest in sleufjes in de grond, een sleepvoet doet dit op de grond. Deze technieken verminderen de ammoniakemissie ten opzichte van bovengronds uitrijden, doordat de oppervlakte waarmee de mest bloot ligt aan de lucht kleiner is. Echter, ook bij gebruik van een zodenbemester of sleepvoet ontsnapt ammoniak uit de mest. De belangrijkste factoren die de vervluchtiging bepalen zijn:

  1. het contactoppervlak met de lucht, dat je kunt verkleinen door nauwkeurig te bemesten
  2. de ammoniakconcentratie, dat je kunt verlagen door de mest te verdunnen
  3. de temperatuur en luchtstroming, dat afhankelijk is van de weersomstandigheden bij uitrijden. De uitrijwijzer geeft voor combinaties van temperatuur en windsnelheid een indicatie van de ammoniakemissie bij uitrijden.

Mest uitrijden en methaan

Na toediening op het land vindt nauwelijks nieuwe productie van methaan plaats, omdat de omstandigheden daarvoor te aeroob (zuurstofrijk) zijn. Wel kan methaan die in de mestopslag is gevormd tijdens het uitrijden alsnog vrijkomen. Tevens kunnen tijdens en na toediening ammoniak- en lachgasemissies uit mest ontstaan. Omdat we integraal aanpakken willen we adviseren over mestuitrij-technieken met zowel verminderde ammoniak- als lachgasemissies. Hiertoe is meer onderzoek nodig. Zoals naar de effecten van uitrijden van verdunde mest op de emissies van lachgas.

Fotograaf header: Eddy Teenstra
Mest uitrijden

Documentatie Mest uitrijden

Tijdens het uitrijden van mest kan ammoniak uit de mest vervliegen. De manier van uitrijden en de omstandigheden tijden het uitrijden zijn bepalend voor de hoeveel ammoniak die emitteert. Ook kan tijdens het uitrijden de methaan die in de mestopslag is gevormd vrijkomen.

Optimaal bemesten doe je zo!

Een zorgvuldige bemesting van het grasland zorgt voor een betere stikstofbenutting en daardoor een hogere, kwalitatief betere gewasopbrengst. Goede drijfmesttoediening leidt bovendien tot lagere kunstmestkosten én minder ammoniakemissie. Maar wat is goed en hoe moet het niet? De beoordelingskaarten van Bemest op z'n Best bieden hiervoor handvatten aan.

Veld-APK

De Veld-APK: jouw handige checklist voor optimaal bemesten.