×
×

Stal

Stalspoor en ammoniak

Ammoniak ontstaat snel als mest en urine bij elkaar komen. Het enzym urease uit mest zet ureum uit urine om tot ammoniak. De ammoniak lost goed op in de mest, maar het kan gemakkelijk vervluchtigen bij een hogere temperatuur, een hoge pH (dat betekent dus niet zuur), een hoge luchtsnelheid, een groot oppervlak en een hoge concentratie van ammoniak in de mest. Omdat op de vloer altijd wel urease van oude mestplekken aanwezig is, moet het scheiden van mest en urine snel gebeuren.

Stalspoor en methaan

In de stal vinden methaanemissies plaats uit de mest. Het werkingsmechanisme achter deze methaanvorming is hetzelfde als die bij pens- en darmfermentatie: Micro-organismen fermenteren organische stof onder anaerobe (zuurstofloze) omstandigheden, en produceren daarbij methaan als afvalproduct. Echter, omdat het microbioom en de omstandigheden in mest verschillen van die in de pens, verschilt ook de hoeveelheid methaan die per kg organische stof gevormd wordt. Voer- en mestmanagement beïnvloeden de methaanproductie in mest. Voercomponenten (bijv. eiwitten) die in de pens al zijn gefermenteerd (waarbij methaan is ontstaan in de pens) worden in de mest niet nogmaals gefermenteerd. Andersom betekent dit ook dat organische stof dat onverteerd in de mest komt, weliswaar niet tot pens methaan heeft geleid, maar mogelijk wel leidt tot methaanproductie in de mest. Mestmanagement bepaalt hoe goed de anaerobe bacteriën gedijen. Heerst er geen anaerobe conditie, dan wordt methaan niet gevormd. Methaanemissie uit drijfmest is hoger dan methaanemissie uit vaste mest, omdat in drijfmest meer anaerobe condities heersen. Vanwege de anaerobe condities is de emissie van lachgas (wat evenals methaan een broeikasgas is) uit drijfmest echter lager dan de emissie van lachgas uit vaste mest en weidemest. Vanwege onze integrale aanpak willen we de som van beide broeikasgasemissies verminderen.

Stal

Documentatie Stal

In de stal is het belangrijk om mest en urine zo snel mogelijk van elkaar te scheiden om ammoniakemissie te beperken. Ook de methaanproductie in mest kan beïnvloed worden door stalmanagement. Het gaat bij het stalspoor om stalsystemen – dus technische maatregelen – en om managementmaatregelen die voorkomen dat methaan en ammoniak ontstaan in de stal.

Stalmetingen

Om de stikstof- en koolstofkringloop op melkveebedrijven in kaart te brengen, vinden gedurende vier jaar bij 15 onderzoeksbedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven stalmetingen plaats naar ammoniak- en methaanemissies. Een intensief meettraject waarin Wageningen UR en CLM samen optrekken. Wat daarbij komt kijken en wat er wordt gemeten, is in een filmpje bij een van de deelnemers tijdens de installatie van de meetapparatuur in beeld gebracht.